Založenie novej sročky aj s GDPR len za 229€


Založte si novú spoločnosť s.r.o. rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu

Objednávka

Remeselné živnosti

Remeselnými živnosťami je 34 tradičných živností, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu. Obsahová náplň jednotlivých remeselných živností je stanovená na základe učebných plánov a osnov, charakteristiky učebného odboru a profilu absolventa príslušného študijného odboru. 

Na prevádzkovanie remeselných živností je potrebné splniť odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Ak podnikateľ nespĺňa podmienku vyučenia v odbore, môže preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom, ktorý je uvedený v § 22 živnostenského zákona na základe získaného vzdelania a praxe, vďaka čomu môžu osoby s dlhoročnou praxou získať živnostenské oprávnenie aj v prípade chýbajúceho vzdelania. 

Zodpovedný zástupca

Ak podnikateľ nesplní podmienku odbornej spôsobilosti ani náhradným spôsobom, remeselnú živnosť môže prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu. 

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom prostredníctvom ktorej je zabezpečené odborné vykonávanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území SR.

Pre vybrané remeselné živnosti, ktoré sú zaradené do niektorého zo zoznamu I alebo III je možné preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti na základe uznania odbornej praxe (§ 66i a 66k živnostenského zákona) alebo odbornej kvalifikácie. Rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.

Zoznam remeselných živností

Skupina 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov

 • Zámočníctvo
 • Nástrojárstvo
 • Kovoobrábanie
 • Galvanizácia kovov
 • Smaltovanie

Skupina 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov

 • Opravy pracovných strojov
 • Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
 • Opravy karosérií

Skupina 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov

 • Výroba a opravy protetických výrobkov
 • Výroba a opravy ortopedickej obuvi
 • Hodinárstvo

Skupina 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika

 • Kamenárstvo

Skupina 108 - Výroba potravín a nápojov

 • Mäsiarstvo
 • Výroba piva a sladu
 • Výroba mliečnych výrobkov
 • Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

Skupina 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov

 • Stolárstvo
 • Zlatníctvo a klenotníctvo

Skupina 113 – Stavebníctvo

 • Murárstvo
 • Tesárstvo
 • Pokrývačstvo
 • Klampiarstvo
 • Izolatérstvo
 • Strechár
 • Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
 • Podlahárstvo
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
 • Kachliarstvo

Skupina 114 – Ostatné

 • Pánske, dámske a detské kaderníctvo
 • Kozmetické služby
 • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo
 • prevádzkových priestorov
 • Čistenie a kontrola komínov
 • Manikúra
 • Pedikúra

Kontakt