Založenie novej sročky aj s GDPR len za 229€


Založte si novú spoločnosť s.r.o. rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu

Objednávka

Viazané živnosti

Ide o špecifický okruh činností, pri ktorých sa vyžaduje preukázanie inej spôsobilosti ako odbornej spôsobilosti podľa § 21 a 22 živnostenského zákona. Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie viazaných živností je buď upravený osobitnými predpismi alebo uvedený priamo pri týchto živnostiach v prílohe k živnostenskému zákonu.

Viazané živnosti sú činnosti uvedené v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu.

Zodpovedný zástupca

Ak podnikateľ nespĺňa odbornú spôsobilosť stanovenú osobitným predpisom, môže splniť túto podmienku prostredníctvom funkcie zodpovedného zástupcu, ktorý zodpovedá za odborné vykonávanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území SR. 

Pre vybrané viazané živnosti, ktoré sú zaradené v niektorej zo skupín I alebo III je tiež možné preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti na základe uznania odbornej praxe (§ 66i a 66k živnostenského zákona) alebo odbornej kvalifikácie. Rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.

Zoznam viazaných živností

SKUPINA 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov

1.

Zlievanie drahých kovov

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 45 zákona č. 94/2013 Z. z. puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov

SKUPINA 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia

2.

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

–  oprávnenie na činnosť alebo

–  osvedčenie na vykonávanie činnosti

§ 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

oprávnenie na činnosť alebo osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo preukaz na vykonávanie činnosti

§ 8a ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy

4.

Vývoj a výroba zbraní alebo streliva

–  stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo

–  10 rokov praxe v odbore

 

5.

Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní

–  stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo

–  10 rokov praxe v odbore

 

SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín

6.

Opravy a montáž určených meradiel

- doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie

§ 29 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8.

Očná optika

– vyššie odborné vzdelanie na I strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo

–  úplné stredné odborné vzdelanie na strednej

zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax

–  súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 118 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoc

h a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9.

Zubná technika

–  vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zubná technika alebo

–  vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo

–  úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika a päťročná odborná prax

§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.

SKUPINA 213 – Stavebníctvo

10.

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

- vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru

§ 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

11.

Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

- preukaz o odbornej spôsobilosti

§ 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

12.

Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny

- potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb

§ 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

13.

Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

–  vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo

–  odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore

§ 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

14.

Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo Výkon činnosti stavebného dozoru alebo Energetická certifikácia

–  osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo

–  osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti

§ 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

15.

Výkon činnosti energetického audítora

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora

§ 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z.z. energetickém efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15a.

Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora

§ 19 ods. 3 alebo § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z.

16.

Vykonávanie trhacích prác

1.  oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo

2.  oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov

§ 32 a 33 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17.

Uskutočňovanie krajinno- architektonických sadovníckych diel

–  vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru, alebo

–  odborné stredoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru a dva roky praxe v odbore

 

18.

Technické osvedčovanie stavebných výrobkov

oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

§ 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

19.

Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

– osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo

– osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika

§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

SKUPINA 214 – Ostatné

20.

Prevádzkovanie autoškoly

- úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

§ 4 zákona č. 93/2005 Z. z. autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

21.

Inštruktor autoškoly

- inštruktorský preukaz

§ 10 zákona č. 93/2005 Z. z.

23.

Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo Prekladateľské a tlmočnícke služby*)

–  dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo

–  preukázanie aspoň 10- ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť

*) nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

24.

Vyučovanie v odbore umenia

–  dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo

–  spôsobilosť preukázaná 10- ročnou praktickou činnosťou v odbore

 

25.

Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce*)

oprávnenie

§ 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb.

*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy

26.

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

oprávnenie

§ 27 zákona č. 124/2006 Z. z.

27.

Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

§ 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

28.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa*)

§ 25 zákona č. 5/2004 Z. z.

*)§ 72d zákona č. 5/2004 Z. z.

31.

Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky

§ 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

31a

Horská sprievodcovská činnosť

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov

§ 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení zákona č. 274/2015 Z. z.

32.

Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

oprávnenie

§ 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení

neskorších predpisov

33.

Technik požiarnej ochrany alebo Špecialista požiarnej ochrany

osvedčenie

§ 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.

34.

Preskúšavanie komínov

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odborné preskúšanie komínov

§ 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

35.

Geodetické a kartografické činnosti

–  úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore alebo

–  úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore

§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

36.

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

37.

Činnosť odborného lesného hospodára

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z.

38.

Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

39.

Výroba tabakových výrobkov

vysokoškolské vzdelanie v potravinárskom odbore alebo

stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore a najmenej dvojročná prax v odbore výroby tabakových výrobkov

§ 3 ods. 1 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch

40.

Projektovanie pozemkových úprav

osvedčenie

§ 25 ods. 1 a § 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

41.

Klasifikácia jatočne opracovaných tiel

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 7 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov

42.

Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh

§ 18 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov

43.

Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov

§ 18a ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z.

44.

Inseminácia

–  vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo

–  osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

45.

Činnosť vykonávaná banským spôsobom*) alebo

Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo

Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu

– osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.

§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

*) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb.

46.

Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície

vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výrobu výbušnín

II. stupňa alebo postgraduálne vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín a munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo s oprávnením o odbornej spôsobilosti pyrotechnika skupiny E

§ 31 zákona č. 58/2014 Z. z.

47.

Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní

Oprávnenie pyrotechnika skupiny D alebo E

§ 35 ods. 6 a 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

47a

Skúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetov

Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E

§ 31 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z.

47b

Skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície

Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E

§ 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.

47c

Skladovanie výbušnín a výbušných predmetov

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E

§ 31 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z. z.

47d

Skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície

Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E

§ 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.

48.

Vykonávanie ohňostrojných prác

Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov

§ 34 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z.

49.

Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1

1.  oprávnenie pyrotechnika alebo strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov,

2.  osvedčenie o odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov

§ 52 ods. 10 zákona č. 58/2014 Z. z.

49a.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní,

používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov

Oprávnenie pyrotechnika C

§ 35 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.

49b.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní,

používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície

Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E

§ 35 ods. 6

§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

49c.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti

predavača pyrotechnických výrobkov

Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov

§ 34 zákona č. 58/2014 Z. z.

49d.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov

Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov

§ 34 zákona č. 58/2014 Z. z.

49e.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra

Oprávnenie technického vedúceho odstrelov

§ 33 zákona č. 58/2014 Z. z.

49f

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti

technického vedúceho odstrelov

Oprávnenie technického vedúceho odstrelov

§ 33 zákona č. 58/2014 Z. z.

49h.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B

Oprávnenie pyrotechnika B Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E

§ 35 ods. 4

§ 35 ods. 6

§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

49i.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C

Oprávnenie pyrotechnika C Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E

§ 35 ods. 5

§ 35 ods. 6

§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

49j.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D

Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E

§ 35 ods. 6

 

§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

49k.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E

Oprávnenie pyrotechnika E

§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

49l.

Vyhľadávanie nevybuchnutej munície

Oprávnenie pyrotechnika D Oprávnenie pyrotechnika E

§ 35 ods. 6

§ 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

50.

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie

–   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo

–   vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo

–   úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore

 

51.

Prevádzkovanie cestovnej agentúry

–   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo

–   vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo

–   úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore

 

52.

Sprievodca cestovného ruchu

osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

§ 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o

celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

53.

Masérske služby

–   absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo

–   absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo

–   absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru

 

53a.

Wellness masérske služby

Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo

Osvedčenie o úplnej kvalifikácií

§ 19 zákona č. 568/2009 Z.z.

54.

Ubytovacie služby v

ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v

týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

–   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo

–   vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo

–   úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore

 

55.

Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [§ 3 ods. 1 písm. d) desiaty bod]

–   stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 3 roky praxe v odbore reštaurovania alebo

–   úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 5 rokov praxe v odbore reštaurovania alebo

–   vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a 1 rok praxe v odbore reštaurovania

 

56.

Činnosť vodohospodára

–   vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo

–   úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne

– vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax

§ 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru

56a

Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime

a)   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak absolvent v rámci vysokoškolského

vzdelávania úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na rybárstvo,

b)   úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rybárstvo,

c)   stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore rybár,

d)   nižšie stredné odborné vzdelanie, ak žiak v rámci vzdelávacieho programu absolvoval predmet, ktorý sa vzťahuje na rybárstvo, alebo

e)   úspešné absolvovanie skúšky rybárskeho hospodára a najmenej tri roky praxe v oblasti rybárstva.

§ 33 a § 6 ods. 9 zákona č. 216/ 2018 Z.

z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

57.

Činnosť bezpečnostného poradcu

–   osvedčenie o odbornej príprave alebo

–   osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu

§ 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších

predpisov § 36 ods. 1 písm. i) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach

§ 5 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.

58.

Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu

poverenie

§ 5a ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z.

§ 20 ods. 11 zákona č. 168/1996 Z. z.

59.

Činnosť autorizovanej osoby

– rozhodnutie o autorizácii

§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z.

61.

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

– vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo

právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru 

alebo

– úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore

 

62.

Bezpečnostnotechnické služby

–   oprávnenie alebo

–   osvedčenie bezpečnostného technika alebo

–   osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika

§ 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

63.

Bezpečnostný technik

osvedčenie bezpečnostného technika

§ 23 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

64.

Autorizovaný bezpečnostný technik

osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika

§ 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

65.

Pracovná zdravotná služba

oprávnenie

§ 30b zákona č. 355/2007 Z. z. o

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.

66.

Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie

–   osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie alebo

–   osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie

§ 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.

67.

Správa registratúry

–   úplné stredné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore alebo

–   vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore

§ 23 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002

Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

68.

Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

osvedčenie na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania

§ 5 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

71.

– kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a racovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

– hodnotenie vplyvov na verejné zdravie

– hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia

– odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a

kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia

– prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007

Z. z.

71.

Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

- oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

§ 15 až 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

76.

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo

úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo

– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

- do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia

§ 25 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odpadoch v znení neskorších predpisov

77.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

78.

Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia

Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia

Oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia

Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia

Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia

osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.

§ 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

79.

Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov

osvedčenie

§ 7 ods. 5 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Kontakt