Založenie novej sročky aj s GDPR len za 229€


Založte si novú spoločnosť s.r.o. rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu

Objednávka

Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.sro-gdpr.sk je spoločnosť MJSW, s. r. o., sídlo: Wolkrova 41, 851 01 Bratislava, IČO: 46 949 712, DIČ: 2023701647, IČ DPH: SK2023701647, bankové spojenie Fio Banka, a.s., číslo účtu: 2401383953/8330. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 87139/B. Prevádzkovateľ je platiteľom DPH.

1.2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou MJSW, s.r.o. (ďalej len "Poskytovateľ") a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si telefonicky, elektronicky, alebo inak objednala služby na webstránke www.sro-gdpr.sk (ďalej len „Objednávateľ“).

1.4. Podmienky ochrany osobných údajov definované v bode 5. platia pre všetkých návštevníkov webstránky www.sro-gdpr.sk

 

2. PREDMET SLUŽBY A KÚPNA CENA

2.1. Predmet služby je administratívne a podnikateľské poradenstvo týkajúce sa založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) Objednávateľa do Obchodného registra Slovenskej Republiky (ďalej len „ORSR“)

2.2. Súčasťou služby je príprava dokumentov, ktoré vyžaduje živnostenský register a ORSR (ďalej len „Dokumenty na založenie“)

2.2. Predmetom služby nie je poskytovanie právnych služieb.

2.4. Kúpna cena je stanovená v procese objednávky.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

3.1 Povinnosťou poskytovateľa je zabezpečiť zápis novej spoločnosti s ručením obmedzeným objednávateľa do ORSR

3.2 Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za jeho služby štandardne až po zápise s.r.o. objednávateľa do ORSR. Poskytovateľ má ale právo vystaviť faktúru na plnú sumu a žiadať jej úhradu aj v prípade, že Objednávateľ nesplnil lehoty stanovené v bodoch 4.2. a 4.3. týchto VOP.

3.3 Poskytovateľ  má právo vystaviť faktúru na plnú sumu a žiadať jej úhradu aj v prípade, že živnostenský úrad odmietol vydať živnostenské oprávnenie, alebo Okresný súd odmietol zápis spoločnosti do Obchodného registra z dôvodov na strane Objednávateľa.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

4.1. Objednávateľ je povinný oboznámiť sa s týmito VOP.

4.2. Objednávateľ je povinný do 14 kalendárnych dní od dodania Dokumentov na založenie Poskytovateľom tieto podpísať a overiť u notára alebo na matrike a poslať ich späť Poskytovateľovi emailom naskenované.

4.3. Objednávateľ je povinný do 7 kalendárnych dní od obdržania platobných údajov od Poskytovateľa uhradiť súdny poplatok 150,- € na účet Štátnej pokladnice.

4.4. Objednávateľ je povinný do 14 kalendárnych dní po vystavení faktúry za zápis s.r.o. túto faktúru uhradiť Poskytovateľovi bankovým prevodom.

4.5. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na založenie s.r.o. Rozsah osobných údajov je definovaný vo formulári, na ktorý je Objednávateľ presmerovaný po vyplnení nezáväznej objednávky.

4.5. Objednávateľ má právo objednávku stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek až do momentu vyplnenia všetkých štyroch častí formulára na osobné údaje. Vyplnením všetkých štyroch bodov sa objednávka stáva záväznou a Objednávateľ tým zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

4.6 Objednávateľ prehlasuje, že osoby, ktorých Objednávateľ uviedol vo formulári ako spoločníkov, nie sú vedení v žiadnom z nasledovných zoznamov: Zoznam dlžníkov sociálnej poisťovneZoznam dlžníkov daňového úraduZoznam vylúčení – diskvalifikáciíZoznam exekúcií. Evidencia v niektorých z týchto zoznamov podľa zákona diskvalifikuje od možnosti byť spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným.

4.7 Objednávateľ prehlasuje, že osoby, ktorých Objednávateľ uviedol vo formulári ako konatelia, sú bezúhonní, občanmi SR alebo krajiny OECD a nie sú vedení v žiadnom z nasledovných zoznamov: Zoznam vylúčení – diskvalifikáciíZoznam exekúcií. Evidencia v niektorých z týchto zoznamov podľa zákona diskvalifikuje od možnosti byť konateľom v spoločnosti s ručením obmedzeným.

4.8 Objednávateľ súhlasí, že ako koneční uživatelia výhod (podla odseku 3, § 2 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri) budú do ORSR zapísané osoby s obchodným podielom nad 25% a zodpovedajúcim postavením konečného užívateľa výhod (podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z.). V prípade, že Objednávateľ vyžaduje zapísať konečných užívateľov výhod inak, ako podľa obchodných podielov, informuje o tom Poskytovateľa emailom.

5. PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť MJSW, s.r.o., sídlo:  Wolkrova 41, 851 01 Bratislava, IČO:  46 949 712

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné. Telefonický kontakt +421 903 276 531, email: info@sro-gdpr.sk

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ (ďalej len „OÚ“) sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobné údaje Objednávateľov spracúvame v rozsahu definovanom vo formulári, na ktorý je Objednávateľ presmerovaný po vyplnení nezáväznej objednávky.

Osobné údaje návštevníkov webstránky www.sro-gdpr.sk spracúvame v rozsahu: Cookies.

5.2. Účely spracúvania OÚ, právne základy spracúvania OÚ, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

5.2.1. Osobné údaje na spracovanie objednávky

Účelom spracovania osobných údajov v rozsahu definovanom v excel formulári je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom.

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný zápis novej s.r.o. do ORSR.

Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Pri spracúvaní osobných údajov je právny základ spracovania osobných údajov článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (dodanie služby)

Príjemcami týchto osobných údajov je Živnostenský úrad a Obchodný register Slovenskej republiky.

5.2.2. Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality a pohodlnejšieho nakupovania ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať v rámci nastavenia vášho internetového predliadača. Príjemcami týchto súborov je spoločnosť Google.

5.3. Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk). Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.

Kontakt